Füst, kávé, villanyosság, homeopátia – mindent bevetettek a kólika ellen

Korábban már volt szó arról, hogy bizony a huszárló is kólikázott, illetve hogy a kólika különféle kiváltó okai, illetve a különféle bélhelyzet-változások már az 1800-as évek végén, illetve az 1900-as évek elején is ismertek voltak. De vajon hogyan kezelték a kólikában szenvedő lovakat az egyszer használatos tű és fecskendő, a modern görcsoldók, vagy az ultrahang kora előtt?

.

A kólika soha nem kímélte a lovakat, emiatt az 1800-as évek végén, illetve az 1900-as évek elején is az újságok és magazinok gyakori témája volt. És nem is csoda, hogy már ekkoriban is igyekeztek mindent bevetni a kezelésére. Nézzük, milyen kezelési módokat alkalmaztak és javasoltak a 19-20. század fordulóján.

Klösz György fotográfus képe a Magyar Királyi Állatorvosi Főiskolán készült
Klösz György fotográfus képe a Magyar Királyi Állatorvosi Főiskolán készült

TAnita Lovasboltja

Fontos! A cikkben bemutatott szemelvények az 1800-as évek végének, illetve az 1900-as évek elejének lehetőségeit és ajánlásait tükrözik, kizárólag történelmi érdekességként, nem pedig kezelési ajánlásként tekintendők. Lovad kezeléséhez mindig kérd állatorvosod segítségét!

Gyógy- és csodaszerek

A Gazdasági Lapok 1874. február 22-én megjelent 8. száma német forrásra hivatkozva beszámol arról, hogy a feketekávé számos más probléma mellett a kólika gyógyítására is  alkalmas. Majd a Vadász- és Versenylap 1876. március 22-én megjelent 12. számában, az „Ismét egy adat a ló kolikájának gyógyításához” című cikkben arra hívja fel a figyelmet, hogy: „A ’Spoit’-ban egy levelező azt irja, hogy tapasztalatai szerint a feketekávé, mint átalános gyógyszer a lovak kólikája ellen nem alkalmazható, mivel e baj is különféle okokból eredhet, és igy az ellene fordítandó gyógyszernek is többfélének kell lennie.”

A Köztelek 1910. augusztus 10-én megjelent 62. száma beszámol arról, hogy Pruneau a Bull. de la Soc. centr. de med. vét. legutóbbi számában a lovak kólikájának villanyossággal való kezeléséről ír.

1867

„A lovaknál a kólika ellen legbiztosb szerül ajánlhatjuk : 18-20 csep kámphorszeszt óránkint czukron beadni, e mellett forró vizet öntvén egy tekenőbe vagy dézsába azt úgy kell a ló hasa alá helyezni, hogy ha a lovat pokróczokkal betakarjuk, annak gőze a ló hasát érje.” – Gazdasági Lapok, 1867 (19. évfolyam, 1-52. szám) 1867-03-27 / 13. szám

1878

„Kólika gyógyítása lónál. Reinhardt porosz ker állatorvos kólikánál Chloralhydratot, 10-15 grammnyi adagokban és kénsavas sókkal összekötve, igen jó sikerrel használt. … a fájdalmak többnyire már az első adagra engedtek.” – Vadász- és Versenylap 22. évfolyam, 1878-08-14 / 33. szám

1880

„Ströhl Mátyás homöopathikus kézi gyógyszertára, a lovaknak mindenféle kólikája és annak következményei ellen, (tartalmaz 4 üveg homöopathikus gyógyszert, használati utasítással, tokban). Néhány adag, azaz 4-8 csepp az ő gyógyszeréből elegendő, hogy a kólikától győzőst lovakat meggyógyítsa s ezt alkalmazhatja bárki is, a legfélrébb eső utakon, utczákon sok s gyógyszer sikere mindig bizonyos. Minden dicsérgetés fölösleges, minthogy a kézi gyógyszertár Salzburg tartományban eléggé meg lett próbálva, mit a tömérdek dicsérő igazolvány is tanusit.” – Vadász- és Versenylap 24. évfolyam, 1880-04-08 / 15. szám

Vadász- és Versenylap 1880. április 8., 24. évfolyam 15. szám
Vadász- és Versenylap 1880. április 8., 24. évfolyam 15. szám

1884

Esermum sulphuricum a neve egy uj gyógyszernek, melyet a kólika ellen, lovaknál, nagy sikerrel alkalmaznak. Az „Eserinum” illetőleg „Phisostigmium sulfurieum” a Calabar-babnak (Faba Calafaris) kivonata. Az ezzel tett kisérletek ama meggyőződésre vezettek, hogy sajátlagos hatást gyakorol az emésztési csatornára, amenyiben a bélizomzatot erősebb tevékenységre izgatja, s ezáltal hasmenést idéz elő. Ennélfogva, e szert különösen a lovak hasszorulási kolikájánál alkalmazták s e tekintetben jogosan emelkedett hirre. … A szer beadása után husz percz múlva már hatását tapasztalhatni, amenyiben bő ürülés áll be. A többszörösen tett kisérletek nyomán azt is lehetett észlelni, hogy ahol a Phisostigminium hatástalan marad, annak oka az emésztési csatornában levő szervi bajban rejlik, mely a már régibb idők óta ismert szerek (aloé stb.) által sem távolitható el s hogy ez esetben az állat a kimúlástól meg nem menthető.

A Physostigminium sulphuricum 0,08 — 0,1 gr. adagokban, 1 pCt. vizes oldatban az úgynevezett Provaz-féle fecskendővel, tetszés szerinti helyen fecskendeztetik a bőr alá, a beszúrási hely kissé a kézzel eldörzsölendő (mert különben ama helyen könnyen daganat keletkezhetik) s az állat aztán egy ideig jártatandó.

A német hadseregnek valamennyi ezredénél alkalmazásba vették ezt s kitűnő hatását egyhangúlag dicsérik. Noha a gyógyszer első pillanatra drágának látszik (1 gr. 12-15 márkába kerül), de ha meggondoljuk, hogy 1 gr. 10-18 befecskendezésre elegendő, hogy e szert felényire sem kell ismételgetni, mint más gyógyszereket, belátjuk hogy a Physostigmin viszonylag olcsó.” – Vadász- és Versenylap 28. évfolyam, 1884-04-24 / 17. szám

Mostanában nap-nap mellett hirdetnek uj és biztos szereket egyes betegségek ellen. Igy Dittmann A. gyáros is a mult év második felében nagy zajt ütött és a főváros lótartó közönségénél nagy érdeklődést is keltett találmányával, a füstklistélylyel, a melyet a lovak kólikája és a szarvasmarhák dobkórja ellen ajánlott.” (A készülék gyakorlatilag pipából dohányfüstöt vezetett az állat végbelébe – a szerk.) “A gyáros megkeresése folytán az állatorvosi akadémia belgyógyászati osztályán is végeztünk az eszközzel kísérleteket ugy egészséges, mint kólikás lovakon összesen 12 esetben. Egy pár esetben az alkalmazás után … órán belül egy legfeljebb kétszeri bélsárürülés következett be a nélkül, hogy a kólika tünetei súlyos voltukból észrevehetőleg engedtek volna, ugy hogy minden esetben más hatásosabb kezelési módokat kellett igénybe vennünk.” – Köztelek 1896-10-07 / 81. szám Állategészségügy – Rovatvezető: Dr. Hutyra Ferencz

1899

“A leggyakoribb betegség, mely a lóállományok tulajdonosait fenyegeti, a kolika és ennek folytán a Chlorbarium fölfedezése nagy haladásnak tekintendő. … Ezt a szert intravenös alkalmazzák, az állat vénájába fecskendezvén be. Az összes ujabbi gyógyszerek, melyek mostanáig használtattak, sokkal bizonytalanabbak és lassúbb hatásúak. … A Chlorbarium-ot azonban feltétlenül az orvosnak kell alkalmazni, mert mérges és nagyobb adagokban föltétlenül halálos hatású. ” – Gazdasági Lapok 1899-08-06 / 32. szám

1911

“Több évi kísérletezés után az állatorvosi főiskola volt asszisztensének, dr. med. vet. Gross J. urnak sikerült egy biztosan ható szert összeállítania, melyet a szakemberek unikumnak tartanak és amely minden kísérletnél fényesen bevált. Ezen szer „Flatulol” név alatt lajstromoztatott s mint folyadék praktikusan van összeállítva, hogy a lovaknál fellépő veszély alkalmával a szájba lehessen önteni. … A cs. és kir. hadsereg, az állami intézetek és a monarchia mintagazdaságai a fenti czég készítményét az istállóban tartják.” – Köztelek 1911-09-16 / 73. szám

Konzervatív kezelési módok

1876

„A’ kólika egyik legveszedelmesebb nyavalyája a’ lónak, mivel igen sebesen halad elő, és ha a’ segítséget halászijuk, igen gyakran halált okoz. — Hogy tehát semmit el ne mulaszszunk, a’ mi segítséget nyújthatna, így kell cselekedni: legelőször is száraz, meleg, és jól megalmozott istállóba kell vinni a’ beteg állatot, aztán eret kell vágni …; ez meglévőn pedig , e’ következő orvosságot kell neki betölteni: 2 lat széki fűvirágot meg kell jól néhányszor forralni valami másfél meszszely vízben, azután megszűrni, 2 lat búza-szattal (assa foetida) és három tojásszékkel jól megvegyíteni , és az egészet egyszerre beadni. — Legsikeresebb segédeszközök azonban ezen nyavalyánál az ingerlő dörzsölések a’ hason is; e’ végre meg kell vegyíteni 2 lat salamiaszeszt, 1 lat körösbogártnkturát, és 6 la terpetinolajt , és ezt egyszerre be kell jól dörzsölni a’ hasába. Ezen bedörzsölés után nagyon nyughatatlan és dühösködő kezd lenni ugyan a’ ló, de a’ mi csak kevés ideig szokott tartani. — Egy más szinte igen jó sikerű orvossága ezen nyavalyának a’ klistérek*, mellyek fel font zöld szappanból, 8 lat konyhasóból, fél font olajból , és 3 meszszely vízből, készíttetnek, a’ miből minden fél órában 2-3 fecskendővel langyosan bele kell fecskendeni a’ beteg állat végbelébe. — Igen czélirányos az is, ha a’ ló hasa minél gyakrabban száraz szalmával dörzsöltetik, minekutána a’ lovat pokróczczal be kell teríteni. Ha 6-8 óra alatt meg semmi jobbúlás nem látszik, és ha a’ nyavalya jelenségei még nem enyésznének el észrevehetőleg, úgy ismételni kell … még egyszer. — Hogyha a’ nyavalya egyenlő erővel tovább tart 12-18 óránál, úgy rendszerint elkerülhetetlen a’ halál, néha azonban mégis használ ekkor is e’ következő orvosság: 12 lat glaubersó, 8 lat lenmagolaj, és másfél meszszely langyos víz öszszevegyítve ’s egyszerre betöltve. — A’ szokásba vett lovaglás az illyen beteg lovon legtöbb esetekben inkább ártalmas mint hasznos.” – Közhasznu Honi Vezér – gazdasági, házi és tiszti kalendáriom, 1843 Második osztály VII. Baromorvosság, a’ mennyire az a’ mezei gazdát érdekli, azaz némi adatok az állatgyógytudomány köréből

* klistér vagy allövet – jelentésük: beöntés

„…sokan a bajt föl nem ismerve, gyakran kólika elleni szert alkalmaznak a lónál, a nélkül hogy tudnák, vajjon valóban e betegség gyötri-e a lovat. Ily esetben legjobbnak tartja, ha valamely szakavatott állatorvos megérkeztéig a beteg állat baján erős dörzsölés s a szabad légen való lassú jártatás által segítenek, nehogy ellenesetben a baj még nagyobb mérvet öltsön.” – Vadász- és Versenylap 20. évfolyam, 1876-03-22 / 12. szám

„Csakis egy eshetőség volt ezen kérdés sötét pontja, ez akasztotta meg gyakran az orvost és pedig a makacs bélrekedés, mely a hasrágásnak** gyakori létesítője, néha halált okozó következménye volt. … Ajánltatott egy physikai gyógymód, t. i a bélcsatornának a szó szoros értelmében vízzel való kiöblítése és Dammann a múlt évben felszólította az állatorvosokat, hogy ezen eljárással kísérleteket tenni és azok eredményét közölni ne terheltessenek.” Tormay BélaFöldmivelési Érdekeink, 1876-05-01 / 18. szám

** hasrágás – kólika

Klösz György fotográfus képe a Magyar Királyi Állatorvosi Főiskolán készült
Klösz György fotográfus képe a Magyar Királyi Állatorvosi Főiskolán készült

1884

“A lovak kólikájának gyógyítását igen egyszerű szerrel végzi egy Adam H. nevü német állatorvos. Az állat megvizsgálása után néhány liter hideg kútvizet önt be annak végbelébe. Szerinte a hideg viz a belekre igen csilapitólag hat, ugy, hogy az opium befecskendezéseket feleslegessé teszi.” – Vadász- és Versenylap 28. évfolyam, 1884-07-31 / 31. szám

“Rendszerint az első dolog, a mit régi szakemberek tesznek, mihelyt kólikás lóhoz hivatnak — az érvágás. Az ilyen, minden újítástól irtózó s gyakorlati tapasztalataikon kérődző egyének még arra a fáradságra sem szánják el magokat, hogy csak meg is kíséreljék, vájjon az ezernyi esetekben kipróbált egyik vagy másik gyógyitásmód nem mutat-e föl hasonló eredményt, a mellett, hogy mindenesetre kevésbé árt. Hiszen határozottan ártalmára van az az állatnak s hiába való gyöngitését eszközli, ha, a nélkül hogy szükség lenne rá, attól bizonyos menynyiségü vért elvonunk, melynek helyrepótlására huzamos idő kívántatik. Szerencsére, a fiatalabb állatorvosok megtanulták a vérnek értékét becsülni s csak akkor nyúlnak az érvágóhoz, mikor az érvágás elkerülhetetlenül szükségesnek látszik. …

A lovak aztán, (igen gyakran szükségtelenül, igen erős szerek alkalmazásával) megdörzsöltetnek s néhány allövetet kapnak. Aközben növényfőzet, többnyire szikfü-főzet készíttetik, melyhez különféle szerek adatnak s mely aztán az állatba erőszakkal töltetik be. Aztán megjártatják a lovat s gyakran a legsebesebb menetben is megzaklatják. …

A lovak nyugtalankodása, csupán a fájdalom következménye lévén, fájdalomcsilapitó szert kell alkalmaznunk. Sokkal czélszerübb, ha a csekélyhatású szíkfüvirág helyett, gyorsan és biztosan működő szert választunk, nevezetesen morphium-befecskendést alkalmazunk. ” – Vadász- és Versenylap 28. évfolyam, 1884-09-18 / 38. szám

Egy kis kitérő: A fenti a cikk egy lótartónknak szóló előadás leirata 1884-ből, egy részét már a Kólika-krónikák című cikk is tartalmazta. Számos rendkívül érdekes, sőt, akár modernnek is tekinthető kijelentés van benne. Felhívja a figyelmet például arra, hogy a lóba erőszakkal, szájon át beletöltött különféle „gyógyhatásúnak” tekintett készítmények gyakran okoznak akár halálos kimenetelű tüdőgyulladást, de felhívja a figyelmet a beöntés kockázataira is.

Emellett külön figyelmet érdemelnek az érvágásról szóló részek, különösen azért, mert sajnos még ma is akadnak lótartók, akik így próbálják kezelni a kólikában szenvedő lovakat.

A morfiumról és ópiumról más szemelvények is említést tesznek. Fontos szem előtt tartani, hogy ekkoriban sokkal szabadabban és nagyvonalúbban bántak ezekkel a hatóanyagokkal úgy a humán, mint az állatgyógyászatban, illetve mivel sokkal kevesebb gyógyszer volt elérhető, mint ma, elég univerzálisan használták őket.

1915

“A kólikára nézve ugyancsak a poroszok az 1866 és az 1870-71-i hadjáratban az alábbi gyógyítási eljárást alkalmazták. A beteg állatot vizifecskendő mellé, vagy kúthoz, patakhoz vezették és 10-20 veder hideg vizzel a háton és hason gyors egymásutánban végigöntötték és ezután ugyancsak gyorsan a kéz élével való simítással a szőrzetben levő vizet eltávolították. Erre az állatot az istállóba vagy legalább is szélcsendes helyre állították, a hol 2-5 pokróczot teritettek rá, a szerint, hogy milyen volt a hőmérsék és a pokróczokat jól leszorították. A kólika elmultával a pokróczokat leszedték, száraz takarót tettek az állatra és a hasát szalmával szárazra csutakolták. Ezt követőleg 8-12 óráig nem volt szabad abrakolni a lovat, éppúgy italt sem kaphatott. … A gyógyulási proczessust illetőleg meg kell jegyezni, hogy szabályos lefolyásnál a pokróczokba burkolt állat rendszerint lefekszik és eleinte nyugodtan viselkedik, később azonban nyugtalanná lesz, a minek okát a fokozott, fájdalmas, de gyógyító bélműködésben kell keresni. Ez csak látszólagos roszabbodás, bár gyakran és igen hevesen ismétlődik. A lovak e mellett ide-oda hempergetik magukat, nyögnek, ismételten talpra állnak, majd újra lefekszenek. Rövidebb-hosszabb idő elmultával a gyógyulás beáll és ekkor az állat felkel, megrázza magát, vidáman tekint körül és abrakot keres a jászolban.

A hol ez a körülményesebb eljárás nem vihető keresztül, igy különösen menetelés közben vagy az ellenség üldözésénél, elegendő a hideg vizzel való erősseb leöntés, majd utána a hasnak és oldalaknak kemény szalmával egészen a gőzölgés beálltáig való csutaklása; igy egy negyed óra alatt a ló újra helyreáll.” – Vadász- és Versenylap 59. évfolyam, 1915-04-09 / 15. szám

1931

“A kólikás betegségek gyógykezelésénél a Mayer-féle béltamponátor igen jó szolgálatot tett. Segítségével sokkal nagyobb vízmennyiség ömleszthető a végbélbe, mint a közönséges irrigátorral, a beömlesztést az állatok nyugodtan tűrik. E körülménynek elsősorban a bélsárpangásoknál van döntő jelentősége a gyógyulásra. A béltamponatorral néha kis- és közepesfoku vastagbélcsavarodások is megszüntethetők voltak. …

Hasonlóképen igen jól bevált a Neimann-Schulze-féle orr-nyelőcsőszonda. A gyógyszereknek szájon át való beadása kizárólag ezzel történt. A bélmozgások fokozására az eddig használt arecolin és pilocarpin mellett a neucesol gyakran használtatott, még pedig igen jó eredménnyel. Célszerű a 0.8 g-os ampullát két részletben fecskendezni az izomzatba. A neucesol különösen bélsárpangásoknál és felfúvódásoknál volt igen jó hatással. Ugyancsak eredményesen használtatott bélsárpangásoknál az atropin is.

A kólikás megbetegedéseknél a vakbélcsapolást általában ritkán alkalmazzák, pedig egyrészt veszélytelen, másrészt, különösen felfúvódásoknál, gyakran döntő befolyása van a betegség kimenetelére. ” – Magyar Katonai Szemle, 1931 (1. évfolyam, 3. negyedév) Lóismeret és Állategészségügy A m. kir. honvédség állategészségügyi statisztikája az 1930. évről. Írták: Turba István dr. törzsállatorvos és Nikoleth Ede dr. főállatorvos

1933

„… A francia kezelési módszer lényege az, hogy a lovat hőmérőzés után bőven almozott boxba teszik, italóvederben középsókat és szódabicarbonát (50 gram) tartalmazó vizet helyeznek be, hogy a ló tetszés szerint ihasson. Ha a tünetek súlyosbodnak, a lovat csipős (mustárliszt) anyagokkal főként a hasfalon s a végtagok belső oldalán ledörzsölik. Tulnagy nyugtalanság esetén ópium tincturát adagolnak (10 ccm-t vénába).

A marokkói csapatoknál a kólikás esetekben úgyszólván rendszeresen adagolják az ópiumot szájon át is). … A morphiumot minden súlyos kólikánál ajánlatos használni…
A bélcsapolás mindenesetre kellő óvatosságot és nagy gyakorlatot igényel, de korántsem olyan veszélyes, mint eddig hitték.” – Magyar Katonai Szemle, 1933 (3. évfolyam, 2. negyedév) Lóismeret és Állategészségügy Szolgálati lovaink emésztőszervi megbetegedései. Írta: Tóth József dr. honv. alállatorvos

Ló vizsgálata a Magyar Királyi Állatorvosi Főiskolán - Fotó: Klösz György
Ló vizsgálata a Magyar Királyi Állatorvosi Főiskolán – Fotó: Klösz György

Modern sebészeti megoldások a kólika gyógyításának szolgálatában

Már Hutyra Ferenc (1860-1934) és Marek József (1868-1952) leírta a kólika minden lehetséges elváltozásat és azok kialakulását. Az első eredményes kólikaműtétet Plósz Béla (1863-1945) és dr. Marek József végezte 1902-ben, de csak jóval az inhalációs anesztézia 1960-as debütálása után, 1976-tól vált rutinná ez a beavatkozás a lógyógyászatban. Dr. Bucsy László végezte hazánkban a modern kor első kólikaműtéteit a Gödöllői Állatkórházban, idehaza ekkor még nem volt elérhető az inhalációs narkózis.

A kólikaműtétek tekintetében világviszonylatban is a nyolcvanas évek vége jelentette a fordulópontot. Míg 1987-ig a túlélés esélye mindössze 50% volt, 1987 után már 70-90% volt a sikerességi ráta. Napjainkban a kólikaműtéten átesett lovak 85% visszatérhet korábbi munkájához.***

Zsurmák

A szemelvények válogatása közben több dolog fordult meg a fejemben. Egyrészt az, hogy szinte nincs új a nap alatt. Másrészt az, hogy bár a vizsgált időszakban sokkal lassabban folyt az élet, a kommunikáció és a közlekedés is több időt vett igénybe, mint manapság, mégis egyre-másra megjelenik az intelem, hogy a lótartó hívjon állatorvost.

Jól látható, hogy tényleg a legkülönfélébb módszerekhez folyamodtak az állattartók, és külön érdekesség az is, hogy az állatorvos szakma már ekkor is figyelemmel kísérte ezeket a próbálkozásokat. Értelemszerűen a bemutatott kezelési módok nagyrészt az enyhe kólikás bántalmak esetében jelenthet segítséget a lónak.

Mindemellett érdekes az is, hogy olyan kezelési módok, amikről már ekkor leírták, hogy nem célravezetőek, még ma is élnek a lovas legendáriumban és vannak lótartók, akik nem restek kipróbálni, vagy másoknak ajánlani ezeket.

A folytatásban

Most, hogy egy kis áttekintést kaptunk az 1800-as évek végének és az 1900-as évek elejének állatorvos-tudományából és a kólika gyógyításának lehetőségeiről, legközelebb a népi gyógyászat, majd pedig a pusztai népek kólikagyógyászata terén teszünk kalandtúrát.

Forrás:

  • Az Arcanum Digitális Tudománytár (ADT) a magyar nyelven – illetve magyar területen – kinyomtatott lapok és folyóiratok legnagyobb adatbázisa. Hozzáférhetővé és kereshetővé teszi múltunk legfontosabb nyomtatott forrásait, legyen szó újságokról, tudományos folyóiratokról, lexikonokról vagy éppen könyvekről. A kereshető tartalom folyamatosan bővül. A gyűjtésem időpontjában közel 18 millió oldal állt a múlt iránt érdeklődő olvasók rendelkezésére (ez a szám a cikk megjelenésekor már 20 millió felett van).
  • *** Prof. dr. Tóth József 2016-os Lógyógyászati Kongresszuson elhangzott előadása alapján

Köszönet

Klösz György (1844-1913) fotográfus Magyar Királyi Állatorvosi Főiskolán (1899-1934) készült fotóit dr. Perényi János, a Kamarai Állatorvos főszerkesztője bocsátotta rendelkezésemre. Köszönöm!

Kapcsolódó írásaim:

Kólika-krónikák >>

A huszárló nem kólikázott – avagy megszépítő emlékezet >>

Minden kólikával kapcsolatos cikk a Racionál Horsemanshipen >>